Search form

Čơdơ̆ng Phŭn 1

Rơnŭk so hơđăp, mơ̆ng hrơi hrih pơjing truh pơ rơnŭk Apbraham

(1:1 – 11:9)

Tơlơi hrih pơjing lŏn tơnah

1Blŭng hlâo, Ơi Adai hrih pơjing adai laih anŭn lŏn tơnah.

2Lŏn tơnah ƀu hmâo rup hơbŏ laih anŭn hông hang, tơlơi mơmŏt gom ƀơi hlŭng dlam, laih anŭn Yang Bơngăt Ơi Adai mă bruă ƀơi ngŏ jơlah ia. 3Ơi Adai laĭ: “Brơi hmâo tơlơi bơngač”; tui anŭn hmâo tơlơi bơngač mơtam. 4Ơi adai ƀuh tơlơi bơngač anŭn jing hiam. Ơi Adai pơkah tơlơi bơngač mơ̆ng tơlơi mơmŏt. 5Ơi Adai pơanăn tơlơi bơngač jing “hrơi,” laih anŭn Ñu pơanăn tơlơi mơmŏt jing “mlam”. Tui anŭn, hmâo mlam laih anŭn hmâo mơguah. Anŭn jing hrơi tal sa.

6Ơi Adai laĭ dơ̆ng: “Brơi hmâo anih rơhông ƀơi tơ̆ng krah khul ia, kiăng pơklah hĭ ia hăng ia.” 7Ơi Adai pơjing rai anih rơhông laih anŭn pơklah ia gah yŭ kơ anih rơhông hăng ia gah ngŏ kơ anih rơhông, hmâo tơlơi anŭn mơtam. 8Ơi Adai iâu anih rơhông jing “adai.” Tui anŭn, hmâo mlam laih anŭn hmâo mơguah. Anŭn jing hrơi tal dua.

9Ơi Adai laĭ: “Brơi ia dŏ gah yŭ kơ adai khŏm pơƀŭt glaĭ amăng sa anih laih anŭn brơi anih thu pơrơđah tơbiă,” hmâo tui anŭn mơtam. 10Ơi Adai pơanăn anih thu jing “lŏn tơnah”, laih anŭn Ñu pơanăn anih ia pơƀŭt glaĭ jing “ia rơsĭ.” Ơi Adai ƀuh tơlơi anŭn jing hiam. 11Ơi Adai laĭ: “Brơi lŏn khŏm čăt đĭ kơyâo pơtâo: rơ̆k hmâo pơjeh, phŭn kơyâo mơboh hmâo pơjeh tui hăng djuai gơñu ƀơi lŏn tơnah,” hmâo tui anŭn mơtam. 12Lŏn čăt đĭ kơyâo pơtâo: rơ̆k hmâo pơjeh tui hăng djuai ñu, kơyâo hmâo boh laih anŭn amăng lăm boh ñu hmâo pơjeh tui hăng djuai ñu. Ơi Adai ƀuh tơlơi anŭn jing hiam. 13Tui anŭn, hmâo mlam laih anŭn hmâo mơguah. Anŭn jing hrơi tal klâo.

14Ơi Adai laĭ: “Brơi hmâo khul boh bơngač amăng anih rơhông pơ adai, kiăng pơklah hrơi hăng mlam, kiăng ngă gru kơnăl khul bơyan, hrơi laih anŭn thŭn; 15laih anŭn kiăng ngă khul boh bơngač amăng anih rơhông adai pơčrang rơđah lŏn tơnah,” hmâo tui anŭn mơtam. 16Ơi Adai pơjing dua boh tơlơi bơngač prŏng: Boh tơlơi bơngač prŏng hloh či wai lăng hlăk tơhrơi, boh tơlơi bơngač anĕt ƀiă či wai lăng hlăk mlam. Ñu ăt pơjing rai khul pơtŭ mơ̆n. 17Ơi Adai dưm khul boh tơlơi bơngač anŭn ƀơi anih rơhông adai kiăng kơ gơñu pơčrang lŏn tơnah, 18wai lăng hlăk tơhrơi laih anŭn hlăk mlam, laih anŭn pơkah tơlơi bơngač mơ̆ng tơlơi mơmŏt. Ơi Adai ƀuh tơlơi anŭn jing hiam. 19Tui anŭn, hmâo mlam laih anŭn hmâo mơguah. Anŭn jing hrơi tal pă.

20Ơi Adai laĭ: “Brơi ia khŏm pơbŏ hăng lu djuai hlô mơnơ̆ng hơdip, laih anŭn brơi hmâo khul djuai čĭm pơr ƀơi ngŏ rŏng lŏn tơnah gah yŭ kơ anih rơhông adai.” 21Ơi Adai pơjing khul akan prŏng krin, lu djuai hlô mơnơ̆ng hơdip amăng ia, gơñu či čeh lar amăng ia tui hluai hăng djuai gơñu, laih anŭn lu khul čĭm hmâo čăng tui hluai hăng djuai gơñu. Ơi Adai ƀuh tơlơi anŭn jing hiam. 22Ơi Adai tuh tơlơi mơyun hiam brơi kơ rĭm djuai anŭn laih anŭn laĭ: “Brơi tơkeng, čeh lar lu hloh dơ̆ng, ngă pơbŏ hĭ ia rơsĭ; bơ kơ khul čĭm brơi đĭ tui lu jai ƀơi lŏn tơnah.” 23Tui anŭn, hmâo mlam laih anŭn hmâo mơguah. Anŭn jing hrơi tal rơma.

24Ơi Adai laĭ: “Brơi lŏn tơnah hmâo mơnơ̆ng hơdip tui hăng djuai gơñu: hlô mơnơ̆ng rong, mơnơ̆ng hro rui laih anŭn hlô glai tui hluai hăng djuai gơñu,” hmâo tui anŭn mơtam. 25Ơi Adai hrih pơjing khul hlô glai tui hluai djuai, hlô mơnơ̆ng rong tui hluai djuai, laih anŭn abih hlô hro rui tui hluai djuai. Ơi Adai ƀuh tơlơi anŭn jing hiam.

Tơlơi Hrih Pơjing Ană Mơnuih

26Ơi Adai laĭ: “Brơi Ƀing Ta hrih pơjing ană mơnuih tui hăng rup Ƀing Ta laih anŭn hrup hăng Ƀing Ta, kiăng kơ wai lăng khul akan amăng ia rơsĭ, khul čĭm amăng adai, khul hlô mơnơ̆ng rong, laih anŭn djŏp djang lŏn tơnah, hăng abih bang hlô hro rui ƀơi lŏn tơnah.”

27Ơi Adai hrih pơjing ană mơnuih tui hăng rup Ñu Pô.

Ñu hrih pơjing ană mơnuih tui hăng rup Ơi Adai.

Ñu hrih pơjing đah rơkơi hăng đah kơmơi.

28Ơi Adai brơi tơlơi mơyun hiam kơ ană mơnuih laih anŭn laĭ: “Brơi ƀing gih hmâo lu ană, đĭ tui lu hloh dơ̆ng laih anŭn ngă brơi bă blai lŏn tơnah; brơi ngă kơ lŏn tơnah khŏm đup gưt, brơi gih wai lăng akan amăng ia rơsĭ, khul čĭm amăng adai laih anŭn abih khul mơnơ̆ng hơdip ƀơi lŏn tơnah.”

29Ơi Adai laĭ dơ̆ng: “Anai nê, Kâo či brơi kơ ƀing gih djŏp mơta rơ̆k hmâo pơjeh čăt djŏp djang lŏn tơnah, hăng abih bang phŭn kơyâo mơboh hmâo pơjeh. Anŭn či jing mơnơ̆ng ƀơ̆ng huă ƀing gih. 30Bơ kơ khul hlô glai, khul čĭm amăng adai, khul hlô hro rui ƀơi lŏn tơnah, laih anŭn abih bang mơnơ̆ng hơgĕt hmâo tơlơi hơdip, Kâo či brơi djŏp mơta rơ̆k mơtah ngă mơnơ̆ng brơi kơ ƀing gơñu ƀơ̆ng,” hmâo tui anŭn mơtam. 31Ơi Adai ƀuh abih bang bruă Ñu hmâo hrih pơjing sĭt hiam biă mă. Tui anŭn, hmâo mlam laih anŭn hmâo mơguah. Anŭn jing hrơi tal năm.

Hră Ơi Adai Pơhiăp

© United Bible Societies, 2016

More Info | Version Index