Search form

Matwaya 1

Rikolo ra Insa Almasihi

1Eci ndi kitabu ca rikolo ra Insa Almasihi, ujukulu wa Daudi, ujukulu wa Iburahima. Eku ndi kufulatana ka rikolo rake:

2Iburahima kampongola Izaki,

Izaki kampongola Yankubu,

Yankubu kampongola Yuda pamoja na wanduze,

3Yuda kampongola Paresi na Zera, wana wa Tamari;

Paresi kampongola Hesironi,

Hesironi kampongola Arama,

4Arama kampongola Aminadabu,

Aminadabu kampongola Nashoni,

Nashoni kampongola Salmoni,

5Salmoni kampongola Bowazi, mwana wa Rahabu;

Bowazi kampongola Obedi, mwana wa Ruti;

Obedi kampongola Yese,

6na Yese kampongola Daudi, ajire akiwa nfalume.

Daudi kampongola Selemani, mwana wa muka wa Uriya+.

7Selemani kampongola Rehoboyamu,

Rehoboyamu kampongola Abiya,

Abiya kampongola Asa,

8Asa kampongola Yehoshafati,

Yehoshafati kampongola Yoramu,

Yoramu kampongola Uziya,

9Uziya kampongola Yotamu,

Yotamu kampongola Ahazi,

Ahazi kampongola Hezekiya,

10Hezekiya kampongola Manase,

Manase kampongola Amoni,

Amoni kampongola Yosiya,

11Yosiya, wakati wasamisiwe akiperekiwa Babiloniya+,

kampongola Yekoniya na wanduze.

12Bandi yakusamisiwa kuka Babiloniya,

Yekoniya kampongola Shealtiyeli,

Shealtiyeli kampongola Zerubabeli,

13Zerubabeli kampongola Abihudi,

Abihudi kampongola Eliyakimu,

Eliyakimu kampongola Azori,

14Azori kampongola Zadoki,

Zadoki kampongola Akimu,

Akimu kampongola Elihudi,

15Elihudi kampongola Eleazari,

Eleazari kampongola Matani,

Matani kampongola Yankubu,

16Yankubu kampongola Yusufu, nlume wa Mariyamu,

ampongore Insa, etiwa Almasihi.

17Basi vizazi piya mwanzo wa Iburahima mpaka Daudi vipita vizazi kumi na vine. Mwanzo wa Daudi mpaka kusamisiwa kuperekiwa Babiloniya vipita vizazi kumi na vine. Na tangu ka kusamisiwa kuperekiwa Babiloniya mpaka wakati wa Almasihi vipita vizazi+ kumi na vine.

Kupongoriwa ka Insa Almasihi

18Sambi, kupongoriwa ka Insa Almasihi+ kukuna javi: Mariyamu mamaye Insa, kâpofiwa na Yusufu, falakini saanamba kunlomba, Mariyamu kariwonerera emite kwa nguvu ya Roho Takatifu, we! 19Yusufu nlumake, kwa kuwa mukweli na kutowa kusaka kumwanziri, akanzimiya kumwasa kisiiri-siiri. 20Falakini iye, paakiwaza kutenda javire, kwa mpunde noure, laika wa Mola kanjira akilota, akimwambira javi: “Yusufu ujukulu wa Daudi! Usofeleye kunlomba Mariyamu nkawako, konta waasaka kupongola‑yo ampongola kwa uwezo wa Roho Takatifu. 21Iye ampongola mwana nlume na ujuzi umwite zina rake Insa+, konta iye awavusha wanu wake nkati ya madambi awo.” 22Basi piya vikuna ipate utimiziwe usowezi wasowere Mola julu ya nabii+, akamba:

23“Onani! Mwari mmoja wa bikira akuja kwimita,

ampongola mwana nlume,

na wamwita zina rake Emanueli,

mana ake: ‘Mwenyezimungu kawa pamoja nofwe.’ ”

24Paasisimuke usingizi, Yusufu akitenda kamba vyaambiriwe na laika wa Mola ire, akimpokerera nkawake. 25Fala aamwijiwe mpaka kampongola toto nlume. Na akimwita zina rake Insa.

Habari Ngema

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index